EUROPOL dobio veće ovlasti

EUROPOL dobio veće ovlastiDatum objave: 10.05.2017.

Nova Europolova Uredba (REGULATION (EU) 2016/794 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 11 MAY 2016) stupila je na snagu 1. svibnja u svim državama članicama Eurospke unije. Ta uredba će omogućiti Europolu jačanje napora u borbi protiv terorizma, cyber kriminala i drugih ozbiljnih i organiziranih oblika kriminala.

Nova Uredba usvojena je 11. svibnja prošle godine glasovanjem u Europskom parlamentu, koji je glasovao o ažuriranim ovlastima koji će Europolu omogućiti jačanje napora u borbi protiv terorizma, cyber kriminala i drugih ozbiljnih i organiziranih oblika kriminala. S novom regulativom Europol je uspostavljen kao Agencija Europske unije za provedbu zakonske suradnje s ciljem pružanja potpore suradnji između tijela za provedbu zakona u Uniji.

Dimitris Avramopoulos, europski povjerenik za migracije, unutarnje poslove i državljanstvo: "Naši građani traže rješenja iz Europe koja se odlučno i  učinkovito bave sigurnosnim prijetnjama. Ojačani Europol politički je prioritet za mene od samog početka do danas i omogućit će nam da ojačamo svoju ruku protiv terorista i kriminalaca".

Ravnatelj Europola Rob Wainwright izjavio je povodom stupanja na snagu nove Uredbe: "Europol pozdravlja novu regulativu i zahvaljuje Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i Europskoj komisiji za  povjerenje u reformirani i jači Europol. Nove ovlasti poboljšat će Europolovu sposobnost podrške država članica EU u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala u vrijeme kada se Europa suočava s mnogim izazovnim sigurnosnim prijetnjama".

Europolova nova uredba uvodi niz promjena u strukturi organizacije i načina na koji to funkcionira. Međutim, bit Europol-a ostaje nepromijenjen: Europol podupire i jača djelovanje nadležnih tijela država članica i njihovu međusobnu suradnju u sprječavanju i suzbijanju teških kaznenih djela koja utječu na dvije ili više država članica, terorizam i oblike kriminala koji utječu na zajednički interes Pokriveno politikom Unije.

Nova regulacija EU-a olakšat će Europolu osnivanje specijaliziranih postrojbi kako bi se  odmah reagiralo na prijetnje terorizma u nastajanju i druge oblike ozbiljnog i organiziranog kriminala. Ona također uključuje jasna pravila za postojeće jedinice ili centre kao što su Europski centar za borbu protiv terorizma (ECTC) i Referentnu internet jedinica EU (EU IRU), a objema je domaćin Europol. Nova uredba će pojačati mandat Europola kako bi se osiguralo da je u potpunosti opremljen kako bi se suprotstavio porastu prekograničnih kriminaliteta i terorističkih prijetnji. Nove ovlasti će također poboljšati Europolovu sposobnost da djeluje kao središte informacija Europske unije u borbi protiv terorizma i ozbiljnog organiziranog kriminala.

Europolove nove ovlasti idu ruku pod ruku s povećanim zaštitnim mjerama zaštite podataka, demokratskom kontrolom i parlamentarnim nadzorom. Nova Uredba povećava odgovornost Agencije i potvrđuje snažan režim Europolove zaštite podataka. U njemu se navodi da će nadzor Europola provesti Europski nadzornik zaštite podataka od 1. svibnja 2017. godine. Državna tijela za zaštitu podataka i dalje će igrati važnu savjetodavnu ulogu u okviru Odbora za suradnju, od čega će i Europski zaštitni ured član.

Europol je osnovan 1995. godine kada je potpisana Europska konvencija. U 2009. Europol je postao agencijom EU kada je u nadležnosti EU s Lisabonskim ugovorom. Nova uredba usklađuje trenutni okvir Europol-a (Odluka Vijeća 2009/371 / JHA) sa zahtjevima Lisabonskog ugovora.

Europol sa sjedištem u Haagu u Nizozemskoj je agencija za provedbu zakona Europske unije koja pomaže nacionalnim vlastima razmjenom informacija, analiza obavještajnih podataka i procjena prijetnji. Agencija se bavi terorizmom i međunarodnim kriminalom poput cyber kriminala, krijumčarenja droga i trgovine ljudima.

Izvor: https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europols-new-regulation