Značaj poslovne sigurnosti za poslovanje

Značaj poslovne sigurnosti za poslovanje Datum objave: 05.09.2019.

Gospodarsko poslovanje u današnjim uvjetima u velikoj mjeri ovisi o sigurnosti. Brojni izvori ugrožavanja, kako iz okruženja tako i iz samih poslovnih organizacija, stavljaju poslovne subjekte pred sve veća iskušenja. Sigurnosne pojave kao što su različite političke krize, oružani sukobi, terorizam i ekstremizam, kriminalitet, korupcija, socijalne napetosti, globalizacija, recesije i dr. imaju sve veći utjecaj na uspjeh poslovanja. Kada k tomu pribrojimo sve agresivniju konkurenciju, različite oblike subverzija, povrede intelektualnog vlasništva i autorskih prava, poslovnu špijunažu, otkrivanje poslovnih tajni, fizičke napade na zaposlenike, oštećenja poslovnih objekta u kojima se obavljaju poslovne funkcije nameće se zaključak da poslovni subjekti djeluju u vrlo nesigurnim i sa sigurnosnog aspekta vrlo zahtjevnim uvjetima.

Poslovni subjekti su često žrtve kriminalnih aktivnosti, kao jedne od negativnih popratnih pojava u gospodarskom poslovanju, ali se pojavljuju i kao počinitelji kriminalnih aktivnosti, naročito u gospodarskom poslovanju.

Država ima obvezu zaštite javnih dobara, stvaranja opće razine sigurnosti stanovništva i poslovnih subjekta te reguliranja odnosa i uvjeta u području privatne zaštite. Zaštita i sigurnost postaju, dakle, kompleksni multidimenzionalni pojmovi koji obuhvaćaju veliki broj komponenti, među koje se ubrajaju: politička sigurnost, javna sigurnost, zdravstvena i sanitarna sigurnost, zaštita osobnih podataka, zaštita potrošača, sigurnost u komunikaciji, dobivanje autentičnih podataka, osiguranje kvalitete usluga i dr.

Kao što navodi prof. B. Javorović  cilj svakog poduzeća je poslovni uspjeh. To znači da ono sve svoje funkcije i potencijale mora podrediti tome cilju. Svako poduzeće ima vlasnika, poduzetnika, koji je ušao u poduzetnički projekt kako bi ostvario određeni cilj (u prvom redu oplodio uloženi kapital) i postigao poslovni i društveni uspjeh. Kao i u svim drugim područjima ljudskog djelovanja tako i u poslovanju poduzeća postoji niz okolnosti i faktora koji u većoj ili manjoj mjeri utječu na uspješnost poslovanja poduzeća. Jedan od temeljnih preduvjeta za uspješno i produktivno poslovanje poduzeća je sigurno okruženje i eliminiranje raznih izvora ugrožavanja.

Iz prethodno navedenih razloga poslovni subjekti u sve većoj mjeri prepoznaju važnost razvijanja sigurnosno-zaštitne funkcije, pa je zbog toga sve izraženiji trend profesionalizacije sustava sigurnosti poslovnih subjekta, neovisno od njihove djelatnosti, odnosno prisutan je trend povećanog investiranja u izgradnju i dalji razvoj raznih oblika zaštite poslovanja.

Danas se zaštita poslovanja tretira kao jedna od najznačajnijih strateško-menadžerskih funkcija za uspješno poslovanje u suvremenim uvjetima. Naime, u okruženju oštre i jako izražene konkurentnosti i otvorene tržišne utakmice, svaki poslovni subjekt ima šansu za poslovni uspjeh, ali je istovremeno i ranjiv, bez obzira na to jesu li opasnosti rezultat ekonomskog okruženja, ili opće nesigurnosti ili pak, djelovanja vanjskih ili unutrašnjih faktora. Za razliku od ranijeg perioda, danas niti jedan poslovni subjekt, nezavisno od toga koliko je moćan, nije u potpunosti imun na kriminalne i druge štetne napade.

Cjelovit sustav sigurnosti nije svakojaki sustav, nego je sustav koji izražava visok status u arhitekturi poduzeća, dobru organiziranost sigurnosti, obrazovani menadžment sigurnosti, stručnost, profesionalnost, kvalitetu izvođenja sigurnosnih mjera, učinkovitost i visoki stupanj odgovornosti za stanje sigurnosti poduzeća. Sustav sigurnosti poslovnog subjekta mogu činiti vlastiti (interni) resursi, vanjski pružatelji usluga zaštite (eksterni) ili kombinacija jednih i drugih. Vlastitu sigurnost, koju izvode razne službe u poduzeću, sastavljaju slijedeće sigurnosne djelatnosti: zaštita od elementarnih nepogoda, zaštita okoline, zaštita infrastrukture, zaštita poslovnih procesa, civilna zaštita, zaštita od požara i eksplozija, sigurnost rada i zaštita zdravlje na radu, tjelesna i tehnička zaštita, zaštita osobnih podataka, zaštita informacija i zaštita poslovnih tajni. Sustav sigurnosti mora se temeljiti na zakonodavstvu, nacionalnim programima i strategijama te na opće prihvaćenim standardima sigurnosti.

Međutim, kao i u svim drugim područjima čovjekovog djelovanja tako i u području sigurnosti nužno je posjedovati određena znanja, vještine i sposobnosti za obavljanje predviđenih poslova. Sve brži razvoj poslovnih i tehnološko - tehničkih dostignuća traži nove sposobnosti, znanja, vještine i kreativni pristup problemima da bi se taj ritam mogao pratiti. Svako područje rada zahtijeva posebna znanja i vještine.

CENTAR ZA POSLOVNU SIGURNOST kao nevladina i neprofitna organizacija koja se na praktičnoj, stručnoj i znanstvenoj razini bavi područjem poslovne sigurnosti i zaštite, sukladno djelatnosti i interesima struke provodi stručno istraživanje pod nazivom "Značaj poslovne sigurnosti za poslovanje". Rezultati predmetnog istraživanja trebali bi doprinijeti pomaku u smislu promišljanja o sigurnosti kao neophodnoj poslovnoj funkciji i njezinoj važnosti za nesmetano i uspješno poslovanje poslovnih subjekta.

Rezultatima istraživanja želi se pridonijeti izradi najboljih rješenja u području poslovne sigurnosti i na taj način pridonijeti njenom daljnjem razvoju u funkciji zaštite poslovanja poslovnih subjekta u Republici Hrvatskoj.

Poslovna sigurnost u svijetu predstavlja standardni način zaštite poslovnih procesa u ozbiljnijim gospodarskim subjektima. Važno je naglasiti da je pitanje zaštite poslovanja nužnost u svakom poslovnom obliku, od tijela državne uprave, javnih službi do gospodarskih subjekta.

U nas se tom segmentu sigurnosti počela pridavati pozornost u posljednjih dvadesetak godina jer je do tada monopol sveopće zaštite pripadao državi. Država ni danas nije iz toga procesa u potpunosti isključena, ali je njena pozicija takva da ona odabire što će štititi i pod kojim uvjetima.

Posljednjih godina na našim prostorima država sve manje posvećuje dužnu pažnju privatnom sektoru i privatnim interesima, naročito kada je u pitanju poslovna sigurnost. S obzirom na tu činjenicu poslovni subjekti sve se manje oslanjaju na državu, odnosno njezine institucije u funkciji sigurnosti. U takvim uvjetima, da bi se što spremnije nosili sa svim sigurnosnim rizicima, poslovni subjekti su spremni poduzeti mjere samozaštite svog poslovanja, na način da uspostavljaju i razvijaju interne sustave poslovne sigurnosti kako bi zaštitili svoje poslovanje i poslovne interese.

U radu pod nazivom ''Korporativna sigurnost u 21. stoljeću'' (2014)  autori navode da se posljednjih trideset godina (u razvijenim industrijskim zemljama) značajno povećalo proučavanje i istraživanje područja privatne sigurnosti i zaštite.

Međutim, u usporedbi s javnim (državnim) službama sigurnosti, policijom, nacionalnom sigurnošću i privatnom zaštitom, poslovna sigurnost nije dobila zasluženu pozornost. To zanemarivanje iznenađuje ne samo zato što poslovna sigurnost već desetljećima djeluje u raznim organizacijama, već i zbog toga što je najavljena kao primarni oblik sigurnosti 21. stoljeća.

Aktualni stupanj društvenog razvitka forsira normativnu uređenost sve većeg broja segmenata života. To se odnosi i na područje sigurnosti i zaštite. Navedeno područje aktualizirano je danas zbog sve većeg ustrajanja na zaštiti temeljnih prava čovjeka i izraženih prijetnji sigurnosti na jednoj strani i s druge strane stalnim naporima poslovnih subjekata da smanje troškove poslovanja i tako povećaju svoju konkurentnost.

Razna jezična, semantička, analitička i druga razmatranja pokazuju da je uslijed promijenjenog konteksta posljednjih godina došlo do značajnijih:

 • promjena u značenju i interpretaciji pojma sigurnosti;
 • proširenja i produbljivanja sadržaja sigurnosti;
 • suštinskih promjena samog koncepta sigurnosti;
 • promjena u samoj percepciji sigurnosti (subjektivni i objektivni osjećaj sigurnosti);
 • promjena u izboru instrumenata, procedura, itd.,
 • načina koncentriranja raspoloživih resursa, potencijala i izvora odgovarajućih postupaka i operativnih mjera,
 • unaprjeđenja ili očuvanja ukupnih sigurnosno-zaštitnih kapaciteta i moći, kako na nacionalnom, tako i na nižim razinama, npr., u poduzećima.

U cilju jasnijeg predstavljanja uočenih problema, za potrebe predmetnog istraživanja problematiku smo razradili kroz nekoliko ključnih problema, kako slijedi:

 • Tumačenje i diferencijacija pojmova sigurnosti i zaštite (security/safety)
 • Definiranje poslovne sigurnosti
 • Koncepcija poslovne sigurnosti
 • Pravno reguliranje poslovne sigurnosti
 • Zanimanje menadžer sigurnosti

Stručni značaj istraživanja vidimo u analizi postojećeg stanja zaštite poslovnih subjekata kao sastavnice hrvatskog gospodarstva te shodno iskazanim rezultatima predlaganje smjernica za bolju organizaciju sustava sigurnosti i zaštite. Očekujemo da bi rezultati istraživanja mogli doprinijeti prihvaćanju poslovne sigurnosti kao neophodne poslovne funkcije te potvrditi njezin značaj za nesmetano i uspješno poslovanje poslovnih subjekta.